اخبار برگزیده

تعبير ديدن دندان در خواب چيست ؟

تعبير خواب دندان  به روايت منوچهر مطيعي تهرانيتعبير خواب دندان


دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتي اعتقاد داشتند که دندان هاي فک بالا مردان خانواده هستند و دندان هاي فک زيرين .اما نسبت نرينگي و مادينگي به دندان ها درست نيست چرا که هيچ دليلي وجود ندارد که ثابت کند که دندان هاي بالا نر هستند و دندان هاي فک پائين ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامي است که افراد نزد ما دارند. اين درست تر مي تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانيم . به نظر من دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي جلو فرزندان . دندان هاي پيشين زينت چهره به حساب مي آيند و فرزندان نيز زيب و زينت زندگي ما محسوب مي گردند . اگر بيننده خواب ببيند که دندانش کف دست يا روي زمين افتاده – تعبير خواب دندان افتاده – دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثيف و آلوده نشد و مفقود نگرديده باشد يکي از خويشانش بيمار مي شود يا آسيبي به او وارد مي آيد ولي اگر در خاک آلوده و يا مفقود شده او مي ميرد . با توجه به اين که آن دندان کدام است . منبع : تعبير خواب دندان


تعبير ديدن دندان در خواب چيست ؟

تعبير ديدن دندان در خواب چيست ؟

تعبير ديدن دندان در خواب چيست ؟

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها